• حمزه شکیب (رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان): واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی منجر به افزایش چشمگیر کیفیت صنعت ساختمان کشور خواهد شد.
  • حمزه شکیب (رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان):اگر ساختمان در طول عمر خود به درستی مگهداری شود، بسیاری از اتفاقات و حوادث برای ساختمان قابل پیشگیری است.
  • نشریه شمس شماره بهار 1403 منتشر شد.